YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAMLI İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Posted by: RamazanERDEM , DilrubaIzguden 2 yıl ago

Özet: Bu çalışmada, üniversitede çalışmakta olan akademik personelin örgütsel muhalefet davranışlarının ve yüksek-düşük bağlamlı iletişim eğilimlerinin ölçülmesi ve aralarındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde çalışan akademik personel oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 201 akademik personele anket uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Erdem (2006) tarafından Hall’ın Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Modeli çerçevesinde geliştirilen ve 15 ifadeden oluşan “KİÖ-TUR” (Kültürel İletişim ÖlçeğiTürkçe) ile Kassing (1998) tarafından hazırlanan, Aksel (2013) tarafından Türkçe'ye uyarlanan 20 ifadeden oluşan “Örgütsel Muhalefet Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversitedeki yüksek bağlamlı iletişim, düşük bağlamlı iletişime göre yüksek bulunmuştur. Ayrıca, akademik personelin örgütsel muhalefet davranışlarını sergileme eğilimleri çoktan aza doğru dikey muhalefet, yatay muhalefet ve yer değiştirmiş muhalefet şeklindedir. Yine araştırma sonucunda, dikey muhalefet ile yüksek bağlamlı iletişim arasında negatif, düşük bağlamlı iletişim arasında ise pozitif bir ilişki bulunurken, yatay muhalefet ile hem yüksek hem de düşük bağlamlı iletişim arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Abstract: In this study, it is aimed to measure the organizational dissent behaviors and high-low context communication tendencies of the academic staff working at the university and determine the relationship between them. The universe of the research consist of the academic staff working in the faculties of Süleyman Demirel University. Within the scope of the research, 201 academic staff questionnaires were applied. As a data collection tool, “Organizational Dissent Scale” adapted from Turkish by Aksel (2013) prepared by Kassing (1998) which is composed of 20 expressions and "CCS-TUR" (Cultural Communication Scale-Turkish) was developed by Erdem (2006) in the framework of Hall's High-Low Context Model which is composed of 15 expressions, was used. As a result of research, high-context communication in university was found to be higher than low-context communication. In addition, the tendency of academic staff to exhibit organizational dissent behavior is already a form of upward dissent, lateral dissent, and displaced dissent. Again, it has been found out that there is a positive relationship between upward dissent and high context communication, while there is a positive relationship between lateral opposition and both high and low context communication.

Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/387263