Yeni Dönemde Sağlık

Posted by: 1 yıl, 8 ay ago

Türkiye yürütme erkini yeniden yapılandırarak “Başkanlık” yönetim sistemine geçti. Başkanlık sistemi, yürütme erkinin yasamadan ayrılması ve yürütmenin yasama karşısında güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceği, uygulamada ne tür yenilikler getireceği, insanımız ve toplumun günlük yaşamını nasıl etkileyeceği önümüzdeki süreçte görünür olacaktır.

Bu sürecin ülkemizin sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerini nasıl değiştireceği bizim çalışma alanımızın önceliğidir. Acil eylem planı ile 2002’de başlayan sağlıkta dönüşüm programı, ülkemizde sağlık hizmetlerinin modernize edilmesinde, sağlık hizmetlerinin arzının ve kalitesinin artırılmasında, sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyen unsurların ortadan kaldırılmasında ve sağlık göstergelerinin iyileşmesinde büyük başarı yakalamıştı. Ne yazık ki, sağlıkta dönüşüm süreci sonrası (2012’den sonra) sermayeden yeme dönemi başladı. Son gelinen noktada birçok ülke tarafından takip edilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Best Practis”  olarak adlandırılan bir sağlık sistemi organizasyonu, başladığı yere büyük oranda geri döndü.

Yeni dönem Türk sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması için fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçevede;

 • Aile hekimliği sistemi, aile sağlığı hizmetleri ve danışmanlığı sistemine dönüştürülmeli,
 • Aile ile hekim arasındaki tıbbi güven ilişkisi artırılmalı, aile bireyleri sağlık konularında aile hekimine her zaman danışma ihtiyacı hissetmeli,
 • Aile sağlığı merkezleri temel bazı tetkikleri yapabilir hale getirilmeli ve aile hekimleri reçete yazma görevlisi olmaktan kurtarılmalı,
 • Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 5-6’ya indirilecek şekilde tedbirler alınmalı
 • Sezaryenle doğum oranları azaltılmalı,
 • Kamu hastanelerinin mali, insan kaynakları ve yönetsel açıdan özerk yapılar üzerinden yönetilmesi sağlanmalı, yöneticiler performans esaslı atanmalı,
 • Performans ödemelerinde sayısal ölçümlerin etkisi sınırlandırılmalı, kalite ölçümleri etkili hale getirilmeli,
 • Hekim ve sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve kazançları konusundaki makul beklentileri karşılanmalı,
 • Hasta muayene süreleri 8-12 dakika aralığına ulaşmalı ve muayene kalitesi artırılmalı,
 • Yıllık hekime gitme sayısı 9 civarından, hizmet kalitesi artırılarak, 6-7’ye indirilmeli,
 • Şehir hastaneleri alternatif bir hastane türü olmalı, tekelleşmemeli ve sözleşmeleri gözden geçirilmeli,
 • Özel hastaneler tamamlayıcı ve kalite artırıcı hastane türü olarak kalmalı, tedavi hizmetlerinin özelleşmesinin yolunu açmamalı,
 • Özel hastanelerin tıbbi hizmetleri kadar, fiyat uygulamaları da denetlenmeli, vatandaştan yasal sınırların üzerinde ücret alınması ve haksız rekabetin oluşması önlenmeli,
 • Mobil sağlık ve e-sağlık uygulamaları yaygınlaştırılarak kurumsallaştırılmalı,
 • Sağlık kurumlarının dijitalleşme seviyeleri artırılmalı,
 • Hasta hakları ve güvenliği uygulamaları güçlendirilmeli, malpraktis kayıt sistemi oluşturulmalı, sağlıkta şiddet sorununun çözümü için yeni adımlar atılmalı,
 • Akılcı ilaç kullanımı yaygınlaştırılmalı, ilaç israfı azaltılmalı, eczacılık yeniden ele alınmalı,
 • Sağlık kurumlarının yönetimi profesyonelleştirilmeli, sağlık yönetimi eğitimi alanların alt ve orta kademe yönetsel görevlerde yer almalarına özen gösterilmeli,
 • Sağlık hizmetlerinin temel amacının insanların hasta olmasını engellemek olduğu unutulmamalıdır.

Sektörden gelen Sayın Bakanımız Dr. Fahrettin Koca Beyefendiye başarılar… Sayın Koca ve ekibinin başarısı hepimizin kazancı