Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi ve Sorun Çözme Üzerine Bir Model Önerisi

Posted by: DilrubaIzguden 2 yıl ago

Özet: Gelişen teknoloji çağında, bilgi, toplumlar için çok önemli hale gelmiştir. Örgütler performanslarını geliştirmek, değer yaratmak, maliyet tasarrufları sağlamak vb. amaçlarla kurumlarında bilgi yönetimine ihtiyatlılıkla yaklaşmaktadırlar. Sağlık kurumları da bulundukları sektörün yapısı gereği bilgi ve bilgi yönetiminin ön planda tutulduğu oluşumlardır. Sağlık kurumlarında meydana gelebilecek olan sorunlar sağlık sektörünün hata kabul etmeyen bir sektör olmasından dolayı zamanında ve doğru bir yaklaşımla çözülmelidir. Bu da sağlık kurumlarında bilgi yönetim sistemleriyle mümkün olabilmektedir. Sağlık kurumlarında bilgi yönetimi kuruma sorun çözme ve amaçlarına ulaşma da büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada sağlık kurumlarında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların yine sağlık kurumlarındaki bilgi yönetim sistemleriyle çözümüne dair bir model önerisi ortaya konulmaktadır. Bu model önerisi ile sağlık kurumlarında bilgi yönetiminin sorun çözmede ne denli önemli olduğunun vurgulanması amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda sağlık kurumlarında, bilgi yönetim sistemleri sayesinde tıbbi ve yönetsel hataların azaltılması, kaliteli sağlık hizmet çıktılarının sağlanması, rekabet üstünlüğü ve maliyet tasarruflarının sağlanması vb. birçok yararlı geri dönütlerin elde edilebileceği anlaşılmaktadır.

Abstract: In the age of emerging technology, information has become very important to the society. Organizations improve their performance, create value, cost savings, etc. purposes of information management in institutions, with an emphasis on approach. Because of the structure of the sector health institutions, formations are kept in the forefront of information and knowledge management. The problems that may occur in health institutions of the health sector is a sector that does not accept the error since it can be solved with timely and accurate approach. This also is possible with knowledge management systems in health care organizations. Institutions of health care organizations knowledge management in problem solving and achieving their goals provides a greater contribution. This work in health institutions, health problems and these problems are encountered again in the information management systems put a model solution proposal. The proposal of this model in solving the problem of knowledge management in health care organizations is important to emphasize that this is intended. As a result of this work, thanks to the information management systems, reduction of medical and administrative error, providing quality health service outputs, ensuring competitive advantage and cost savings, and so on can be detected of many useful feedback.

Link: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1463437115.PDF