SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Posted by: RamazanERDEM , DilrubaIzguden , SelinEROYMAK 2 yıl ago

Özet: Günümüzde örgütsel yaşamda liderlik kavramı, çalışanlar bağlamında ve örgüt genelinde hayati önem taşıyan bir unsur olarak yer almaktadır. Örgütlerin başarıya ulaşabilmesi için liderlik kavramı son derece önemli bir hal aldığından, bu konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Geçmişte yapılmış olan çalışmalar sıklıkla liderliğin yapıcı ve pozitif yönlerini ele almıştır. Günümüzde yapılan çalışmalarda ise ‘liderliğin karanlık yönü’ incelenmeye başlanılmıştır. Liderliğin karanlık yönünü yansıtan liderlik türlerinden biri olarak da çalışmalarda karşımıza toksik liderlik kavramıçıkmaktadır. Toksik liderlik;çalışanlarına karşı onur kırıcı davranışlarda ve motivasyondüşürücü söylemlerde bulunan; örgütün amaç, görev ve hedeflerinin aksi yönünde hareket eden; kısacası çalışan ve örgüt açısından zararlı, etkililik ve verimlilik unsurlarını negatif yönde etkileyen bir liderlik türüdür. Sağlık kurumlarında bulunan liderlik türleri pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada ise liderliğin pozitif yönlerinden ziyade yıkıcı, zararlı yönleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda sağlık kurumlarında bulunan toksik liderlik davranışlarından hangilerine daha sık rastlandığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.Bu çalışmada Schmidt’in Toksik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Isparta ili Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda incelenen üniversite hastanesi örneğinde en yüksek toksik liderlik türünün narsist liderlik olduğu ancak genel olarak toksik liderlik davranış düzeyinin düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Abstract: Today, the concept of leadership in organizational life is a crucial element in both concept of employees and organization. There are a lot of studies going on because the concept of leadership is extremely important for the success of a state organization. The studies conducted in the past have approached leadership in constructive and positive ways. Studies conducted in nowadays focus on dark side of the leadership. In studies, toxic leadership concept reflects one of dark side of leadership. Toxic leadership is degrading behavior towards its employees, moving in the opposite direction of the mission, goals and purpose of the organization; in short is a leadership type that is detrimental to the both employee and organization, affecting negatively both the effectiveness and efficiency elements. Leadership types in health institutions has been  the subject of much research. Purpose of these researches are to determine which of these behaviors are more common in health institutions. Schmidt’s Leadership Scale is used in these researches. Study group of this research is Isparta's Suleyman Demirel University Hospital Research Constitutes employees. According to the results from this study, the highest type of toxic leadership is narcist leadership but there are low levels of such toxic leadership behavior in Suleyman Demirel University Hospital Research Constitute.

Link: http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/1794/239-558-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y