İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Posted by: DilrubaIzguden , SeyhanOzdemir , TahsinAkcakanat 2 yıl ago

Özet: Bu çalışmanın konusunu “yalnız olma durumu, kimsesizlik” şeklinde ifade edilen yalnızlık ve “insanların gerçek sosyal yaşamdan ayrılarak sanal sosyal aktivitelere yönelmeye başladığını gösteren” şeklinde ifade edilen sanal yalnızlık oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim gören İşletme Bölümü öğrencilerinin sanal ortam yalnızlığı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden (328 kişi) oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Korkmaz ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen “Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre daha fazla sanal paylaşımda bulundukları; erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre sanal ortamda daha sosyal oldukları sonucuna varılmıştır. Yine araştırma sonucunda öğrencilerin şiddetli olmasa da sanal ortam yalnızlığı yaşadıkları söylenebilir.

Abstract: The subjects of this study are loneliness which is defined as “being lonely, desolateness” and the virtual loneliness which is defined as "showing that people are beginning to move towards virtual social activities by leaving real social life". The aim of this study is to determine the level of virtual environment loneliness of the business department students who are studying at Süleyman Demirel University. The universe of the research consists of 328 students from the first, second, third and fourth year students studying at Süleyman Demirel University Faculty of Administrative and Economical Sciences, Department of Business Administration. "Virtual Environment Loneliness Scale (SOYÖ)" which is developed by Korkmaz and colleagues (2014) was used as data collection tool. In the consequence of the research, male students have more virtual sharing than female students; male students were more social in the virtual environment than female students. Again in the consequence of this research, it can be said that the students expose to virtual environment loneliness although they are not severe.

Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/368552