HASTANE ÇALIŞANLARINDA ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜN YAŞAM DOYUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Posted by: RamazanERDEM , DilrubaIzguden 2 yıl ago

Özet: Bu çalışmada, Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarının acının dönüştürücü gücünün varlığına inanç ve yaşam doyum düzeylerinin ölçülmesini; bu sayede acının dönüştürücü gücünün hastane çalışanlarının yaşam doyum düzeyleri üzerindeki etkilerinin tespiti amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 287 hastane çalışanına (hekim, hemşire/ebe, diğer sağlık personeli, idari personel ve diğer personel) anket uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Joshanloo (2014) tarafından geliştirilen, Dinçer vd. (2015) tarafından Türkçe'ye uyarlanan 5 ifadeden oluşan “Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği” ile Diener vd. (1985) tarafından hazırlanan, Dağlı ve Baysal (2016) tarafından Türkçe'ye uyarlanan 5 ifadeden oluşan “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hastane çalışanlarının acının dönüştürücü gücüne dair inançlarının mevcut olduğu ve bunun hastane çalışanlarının yaşam doyumları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.

Abstract: In this study, the level of belief in the presence of the transforming power of suffering and the level of life satisfaction was measured on hospital workers working at Isparta City Hospital and Süleyman Demirel University Research and Practice Hospital. The purpose of this study was to determine the effects of the transformative power of suffering on the life satisfaction levels of hospital workers. The universe of the research was composed of employees of Isparta City Hospital and Süleyman Demirel University Research and Practice Hospital. Within the scope of the research, a questionnaire was applied to 287 hospital employees (physician, nurse / midwife, other health personnel, administrative personnel and other personnel). As a data collection tool, “Transformative Power of Suffering Scale” adapted from Turkish by Dinçer et al (2015) prepared by Joshanloo (2014) which is composed of 5 expressions and "Life Satisfaction Scale" adapted from Turkish by Dağlı and Baysal (2016) prepared by Diener et al., (1985) which is composed of 5 expressions, was used. As a result of the research, it has been revealed that hospital employees have a belief in the transformative power of suffering, which has a positive influence on the life satisfaction of hospital workers.