Sağlık Analizleri

Aile Hekimine Uzman Desteği: Konsültasyon

Konsültasyon, bir hekimin hastasının teşhis veya tedavisini belirlemek için başka bir hekime danışması olarak tanımlanabilir.  Bazen, bir hastanın sağlık sorunları veya şikâyetleri tek bir hekim veya uzmanlık alanı tarafından çözümlenemeyecek derecede karmaşık olabilir. Sağlık hizmetlerinin bütünlüğü ve ekip hizmeti olma özelliği, hekimler arasındaki mesleki bilgi dayanışmasını ve yardımlaşmasını zorunlu kılar. Hastanın sorumlu hekimi, hastayı veya hastaya ait muayene ve tetkik bulgularına farklı bir hekime yönlendirir, görüş sorabilir veya danıştığı hekimin hastayı muayene etmesi, tetkik veya tedavi önermesini isteyebilir.  Konsültasyon, mesleki yardımlaşma ile hasta merkezli bir hizmetin sunumu için güzel bir yoldur.

daha fazlasını oku

Hasta Muayene Kalitesi

 Sağlık hizmetleri hekim muayenesi ile başlar. Muayene, hastayla göz teması, vücut dili, karşılama ifadeleri, hastanın şikayetlerini anlatımı, hekimin şikayetlerle ilgili bilmek istediklerini sorması, hastaya dokunarak, bazı uygulamalar ve bir takım cihazlarla hasta üzerinde ölçümler yaparak gerçekleşir. Tanıyı giden yolda muayene süreci en önemli yönlendiricidir. Dolayısıyla bu sürecin ciddi, hastayla işbirliği içerisinde, bütün unsurlarını içerir bir şekilde, yeterli zamanı kullanarak tamamlanması doğru tanıya ulaşmanın kapılarını açar.

daha fazlasını oku

Sağlık Harcamaları Arttı mı?

Sağlık hizmetleri için harcanan para, sağlık teknolojilerinin ve hasta bakım tekniklerinin gelişmesiyle önemli rakamlara ulaştı. Sağlık hizmetleri sektörü aynı zamanda ekonomik ve istihdam açısından en önemli sektörlerden biri oldu. Bir yüzyıl önce hekim çantası ile verilen sağlık hizmetleri, bu gün dev bina ve şehirlere dönüştü. Hekim ve hasta bakıcı veya hemşireyle verilen sağlık hizmeti, lisans ve ön lisans düzeyinde 40-50 civarındaki farklı meslek mensubu ile icra edilmekte. Artan sağlık harcamaları, devlet açısından çok önemli bir harcama kalemi haline geldi.

daha fazlasını oku

Sağlıkta Şiddetin Sosyo-Patolojisi ve Çözüm Önerileri

Sağlık hizmetleri %90 civarı memnuniyet düzeyi[1] ile kamu kurumları içinde vatandaşın en çok takdir ettiği ve memnun olduğu sektördür. Diğer taraftan, şiddet olaylarının en çok yaşandığı (ayda 1100 civarı)[2] bir sektördür. İki sonucu yan yana koyduğumuzda, ortada ciddi bir paradoks olduğu görülmektedir. Çünkü memnuniyetin olduğu bir yerde, şiddetin olması açıklanması zor bir çelişkidir.  Bu yazıda, son yıllardaki şiddet olaylarının ana nedenleri ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Yedi yıl kamu, iki yıl ise özel hastanenin acil servis gibi riskli ve yoğun birimlerinde çalışmış, aynı zamanda sağlık bakanlığı hasta haklarına yapılan 18.000 şikâyetin analizini bilimsel çalışma haline getirmiş (Bostan ve Kılıç,2014), diğer taraftan 10 yıldır akademik faaliyetler ve seminerler aracılığıyla hasta ve yakınları ile iletişim, tükenmişlik ve sağlık yönetimi konularının içerisinde bulunan bir akademisyen olarak şiddet konusunda kendi bilimsel ve kişisel değerIendirmemi paylaşmak istiyorum.

daha fazlasını oku

Sağlık Yöneticileri Müjde Bekliyor

               Sağlık kuruluşları ve işletmelerinin temel fonksiyonu, toplumun sağlık statüsünü korumak ve yükseltmektir. Bunun için ülkeler hekim, hemşire, sağlık teknisyeni/teknikeri ve diğer sağlık meslek mensupları yetiştirir. Bu personelin mesleklerini zamanında, verimli ve etkin icra edebilmelerine zemin hazırlamak için yapılması gereken idari, mali ve teknik birçok hizmet ve süreç vardır. Bu işleri yapacak, yürütecek, organize edecek ve yönetecek lisans eğitimli meslek grubu ise sağlık idarecileri/yöneticileridir.

daha fazlasını oku